logo


Información general Inscripciones Programa Ponencias Ponentes Alojamiento Comunicaciones Experiencias Patrocinadores
Congreso Deporte 2016 banner
 • LUGAR

  Orona Fundazioa (Hernani)

  • bloque 1 (jueves mañana)
  • bloque 2 (jueves tarde)
  • bloque 3 (viernes mañana)

  Koldo Mitxelena Kulturgunea (Donostia)

  • Videoforum  en Koldo Mitxelena Kulturgunea

  FECHAS

  17 y 18 de noviembre de 2016

  ORGANIZA

  KAIT – Asociación Vasca de Gestores del Deporte, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa, Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián y Ayuntamiento de Hernani y UPV-EHU

  COLABORAN

  Orona Fundazioa, Escuela Vasca del Deporte, FAGDE y COLCAFID.

  ESTRUCTURA

  El Congreso se estructura en tres bloques generales. Dentro de cada bloque existirá una conferencia marco, así como un número de 3 ó 4 ponencias. Igualmente cada área estará abierta a la presentación de Comunicaciones, así como Experiencias (Buenas prácticas y prácticas de éxito).

  PROGRAMA

  • Jueves 17 de Noviembre

   • Mañana: Deporte Formación – Deporte Escolar.
   • Tarde: Deporte social y sociedad deportivizada.
  • Viernes 18 de Noviembre

   • Mañana: Políticas y Gestión del deporte.
   • Tarde: Conferencia, conclusiones y Video fórum.

  PRECIOS

  • 25 € Socios/as KAIT, FAGDE, Colegio Vasco de Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte del País Vasco, estudiantes y otras entidades colaboradoras.
  • 40 € Resto de inscripciones

  (Con el objetivo de crear foros de debate e intercambios de experiencias, el precio de inscripción incluye la comida del jueves y viernes.)

  INSCRIPCIONES (Hasta el 11 de noviembre de 2016)

  Para realizar la inscripción hay que realizar dos acciones:

  1. Realizar la inscripción en la actividad a través del proceso de inscripción on-line de la página web de Kiroleskola www.kiroleskola.net .
   Clickar en el siguiente enlace: Inscripciones, y seguir los pasos que se indican.
   En el Paso 2, seleccionar la presente actividad de entre las diferentes opciones.
  2. Realizar una transferencia bancaria por el importe correspondiente al siguiente número de cuenta de KAIT (2095 0363 51 9116155521 – KUTXABANK)
   En el concepto habrá que incorporar nombre y apellidos de la persona asistente a la jornada.
   Las y los estudiantes que hayan abonado la cuota reducida de 25 € tendrán que remitir la correspondiente acreditación (matrícula, certificado, etc.) al correo electrónico kiroleskola@euskadi.eus
   *No será necesario acreditación en el caso de pertenecer a alguna de las entidades colaboradoras.

  CONTACTO

  E-mail: kiroleskola@euskadi.eus
  Tel.: 944 304 867

   

  Cartel Congreso Deporte 2016

   

  COMUNICACIONES Y EXPERIENCIAS

   

  • El VI Congreso del Deporte en Euskadi ofrece la posibilidad de enviar tanto comunicaciones como experiencias.
  • Las propuestas enviadas deberán atenerse a los tres ejes propuestos para el Congreso, y deberán tener relación con al menos uno de ellos:
   • Deporte formación y deporte escolar
   • Deporte social y sociedad deportivizada
   • Políticas y gestión del deporte
  • Se garantiza una evaluación a ciegas entre dos con los trabajos recibidos.
  • Los trabajos enviados y aceptados podrán recibir un premio de 150 euros por cada sección de comunicación o experiencia.
  • Plazo para el envío de comunicaciones y experiencias: del 1 al 30 de septiembre de 2016.

  Puedes descargar toda la documentación en los siguientes enlaces:

 • LEKUA

  Orona Fundazioa (Hernani)

  • 1. blokea (osteguna goizean)
  • 2. blokea (osteguna arratsaldean)
  • 3. blokea (ostirala goizean)

  Koldo Mitxelena Kulturgunea (Donostia)

  • Videoforum  Koldo Mitxelena Kulturgunean

  EGUNAK

  2016ko azaroaren 17 eta 18an

  ANTOLATZAILEAK

  KAIT-Euskadiko Kirolaren Arlorako Iritzi Taldea, Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostiako Udala, Hernaniko Udala eta Euskal Herriko Unibertsitatea

  LAGUNTZAILEAK

  Kirolaren Euskal Eskola, FAGDE eta COLCAFID.

  EGITURA

  Kongresua hiru multzo orokorretan egituratzen da. Multzo bakoitzaren barruan esparru-hitzaldi bat egongo da eta baita 3 edo 4 ponentzia ere. Halaber, arlo bakoitzean aurkeztu ahal izango dira komunikazioak, praktika onak eta praktika arrakastatsuak.

  PROGRAMA

  • Azaroaren 17a, osteguna

   • Goizean: Prestakuntza kirola – Eskola kirola.
   • Arratsaldean: Kirol soziala eta gizarte kiroldua.
  • Azaroaren 18a, ostirala

   • Goizean: Kirolaren politikak eta kudeaketa.
   • Arratsaldean: Hitzaldia, ondorioak eta bideo foruma.

  PREZIOAK

  • 25 € KAIT taldeko kideak, FAGDE, Euskal Herriko Soin Iharduera eta Kirolaren Zientzietako Lizentziatuen Elkargo Ofiziala, ikasle eta beste erakunde laguntzaileak
  • 40 € Gainerakoak

  (Eztabaidarako foroak sortzeko eta esperientziak trukatzeko xedez, izen ematearen prezioan osteguneko eta ostiraleko bazkaria ere sartzen da).

  IZEN-EMATEAK (2016ko azaroaren 11ra arte)

  Izen-ematea egiteko prozedura hau jarraitu behar da:

  1. Kiroleskolaren web-gunean, www.kiroleskola.net, on-line izen-emateari dagokion prozesuaren bitartez izen ematea egin.
   Esteka hau sakatu: Izen-ematea, eta aipatzen den prozedura jarraitu.
   Bigarren pausuan, eskeintzen diren aureren artean ekitaldi honetakoa hautatu.
  2. KAIT-en kontu korrente zenbaki honetara dagokion dirukopuruko transferentzia egin: 2095 0363 51 9116155521 – KUTXABANK
   Gaia atalean parte hartuko duen pertsonaren izen-abizenak azaldu beharko dira.
   25€tako dirusari murriztua ordaindu duten ikasleek dagokion agiria helarazi beharko dute helbide elektroniko honetara: kiroleskola@euskadi.eus
   *Erakunde laguntzaileren baten partaideek ez dute egiaztatu behar izango.

  HARREMANA

  E-mail: kiroleskola@euskadi.eus
  Tel.: 944 304 867

   

   

  Cartel Congreso Deporte 2016

   

  KOMUNIKAZIOAK ETA ESPERIENTZIAK

   

  • Euskadiko Kirolaren VI. Biltzarran, komunikazioak edo esperientziak bidaltzeko aukera izango da.
  • Proposamen guztiek kontuan hartu behar dituzte biltzarrerako proposatu diren hiru arloak, berauetako batekin erlazionatuta egon beharko dutelarik.
   • Eskola- eta formazio-kirola
   • Kirol soziala eta gizarte kiroldua
   • Kirol politikak eta kudeaketa
  • Jasotako lanekin biren artean burututako ebaluazio itsua bermatuko da.
  • Bidali eta onartutako lanek sari bat jasotzeko aukera izango dute. Komunikazioen zein esperientzien arlo bakoitzeko diploma eta 150 euroko sari bana emango dira.

  Komunikazio eta esperientziak bidaltzeko epea: 2016ko irailaren 1etik 30era


Congreso Deporte 2016 Organizadores y Colaboradores