logo


Información general Inscripciones Programa Ponencias Comunicaciones Experiencias Patrocinadores

 • VII del Congreso de la actividad física y el deporte en Euskadi

   

   

   

   

   

  Lugar

  Palacio Europa (Vitoria-Gasteiz)

  • bloque 1 (jueves mañana)
  • bloque 2 (jueves tarde)
  • bloque 3 (viernes mañana)

  Fechas

  12 y 13 de noviembre de 2020

  Organizadores

  KAIT – Asociación Vasca de Gestores del Deporte, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Álava y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

  Estructura

  El Congreso se divide en tres bloques generales. Dentro de cada bloque existirá una conferencia marco, así como un número entre dos ó cuatro ponencias y una mesa debate. Asimismo, se presentarán Comunicaciones, así como Experiencias (Buenas prácticas y prácticas de éxito) en el evento.

  Marco Teórico

  Cada cuatro años se celebra el Congreso de la actividad física y el deporte en Euskadi. Como en las siete ediciones, se invita a toda la comunidad de agentes que conviven y condicionan el Deporte y la Actividad Física en Euskadi al evento. Nuestro objetivo es estudiar, conocer y compartir conocimiento y experiencia entre diferentes profesionales, en el que hemos considerado ya como (ECO) Sistema Deportivo.

  Programa

  • Jueves, 12 de noviembre

   • Mañana: Bases del (ECO) Sistema deportivo.
   • Tarde: El (ECO) Sistema deportivo.
  • Viernes, 13 de noviembre

   • Mañana: ¿Qué retos nos depara el futuro?

  Precios

  • 30 € Socios/as KAIT, FAGDE, Colegio Vasco de Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte del País Vasco, estudiantes y otras
   entidades colaboradoras.
  • 50 € Resto de inscripciones

  (Con el objetivo de crear foros de debate e intercambios de experiencias, el precio de inscripción incluye la comida del jueves y viernes.)

  Inscripciones (abiertas desde el 15 de junio de 2020)

  Para realizar la inscripción hay que realizar dos acciones:

  1. Realizar la inscripción en la actividad a través del proceso de inscripción on-line de la página web de Kiroleskola www.kiroleskola.net .
   Clickar en el siguiente enlace: Inscripciones, y seguir los pasos que se indican.
   En el Paso 2, seleccionar la presente actividad de entre las diferentes opciones.
   Dudas/consultas relacionadas con el proceso de inscripción: en el nº de teléfono 944 032 866, whatsapp 688 670 722 o en el correo electrónico kiroleskola@euskadi.eus
  2. Realizar una transferencia bancaria por el importe correspondiente al siguiente número de cuenta de KAIT (ES96 2095 0017 6191 1615 5521 – KUTXABANK)
   En el concepto habrá que incorporar nombre y apellidos de la persona asistente a la jornada.
   Las y los estudiantes que hayan abonado la cuota reducida de 30 € tendrán que remitir la correspondiente acreditación (matrícula, certificado, etc.) al correo electrónico kiroleskola@euskadi.eus
   *No será necesario acreditación en el caso de pertenecer a alguna de las entidades colaboradoras.

  Contacto

  Web: www.kait-kirola.org
  Email: kiroleskola@euskadi.eus
  Whatsapp: 688 670 722
  Tel.: 944 304 867


  Cartel Congreso Deporte 2020

   

  Comunicaciones y Experiencias

  • El VII Congreso de la actividad física y el deporte en Euskadi ofrece la posibilidad de enviar tanto comunicaciones como experiencias.
  • Las propuestas versarán sobre la actividad física y el deporte con libertad en referencia a la temática.
  • Se garantiza una evaluación a ciegas entre dos profesionales con los trabajos recibidos.
  • Plazo para el envío de comunicaciones y experiencias: 15 de septiembre de 2020. Resolución el 11 de octubre.

  Puedes descargar toda la documentación en los siguientes enlaces:

 • VII del Congreso de la actividad física y el deporte en Euskadi

  Egoitza

  Europa Jauregia (Gasteiz)

  • 1. blokea (ostegun goizean)
  • 2. blokea (ostegun arratsaldean)
  • 3. blokea (ostiral goizean)

  Egunak

  2020ko azaroaren 12 eta 13an

  Antolatzaileak

  KAIT-Euskadiko Kirolaren Arlorako Iritzi Taldea, Eusko Jaurlaritza, Arabako Foru Aldundia eta Gasteizko Udala.

  Egitura

  Kongresua hiru multzo orokorretan egituratzen da. Multzo bakoitzaren barruan esparru-hitzaldi bat egongo da eta baita bi edo lau ponentzia eta mahai inguru bat ere. Halaber,  komunikazioak, praktika onak eta praktika arrakastatsuak, aurkeztu dira.

  Esparru teorikoa

  Lau urtean behin, Euskadiko kirolaren eta jarduera fisikoaren VII. biltzarra antolatzen da. Aurreko zazpi edizioetan bezala, Euskadiko Kirola eta Jarduera Fisikoa baldintzatzen eta elkarrekin bizi diren eragileen komunitate osoa gonbidatzen da . Hitzordu honen bidez, jakintza eta esperientzia aztertu, ezagutu eta zenbait profesionalen artean partekatu nahi ditugu, dagoeneko kirol-(eko)sistematzat hartu dugun eremuan.

  Programa

  • Azaroak 12, osteguna

   • Goizean: Kirol-Sistemaren oinarriak.
   • Arratsaldean: Kirol (EKO) Sistema.
  • Azaroak 13, ostirala

   • Goizean: Zer erronkak ditu etorkizuna?.

  Prezioak

  • 30 € KAIT, FAGDE bazkideak, Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietan Lizentziatuen Euskal Elkargoa, ikasleak eta beste erakunde laguntzaile batzuk.
  • 50 € Gainerakoak

  (Eztabaidarako foroak sortzeko eta esperientziak trukatzeko xedez, izen ematearen prezioan osteguneko eta ostiraleko bazkaria ere sartzen da).

  Izen-emateak (2020ko ekainaren 15etik aurrera)

  Izen-ematea egiteko prozedura hau jarraitu behar da:

  1. Kiroleskolaren web-gunean, www.kiroleskola.net, on-line izen-emateari dagokion prozesuaren bitartez izen ematea egin.
   Esteka hau sakatu: Izen-ematea, eta aipatzen den prozedura jarraitu.
   Bigarren pausuan, eskeintzen diren aureren artean ekitaldi honetakoa hautatu.
   Izen-emate prozesuarekin egon daitezkeen zalantzak argitzeko: 944032866 telefonora deitu, whatsapp 688 670 722 edo kiroleskola@euskadi.eus helbide elektronikoan.
  2. KAIT-en kontu korrente zenbaki honetara dagokion dirukopuruko transferentzia egin: ES96 2095 0017 6191 1615 5521 – KUTXABANK
   Gaia atalean parte hartuko duen pertsonaren izen-abizenak azaldu beharko dira.
   30€tako dirusari murriztua ordaindu duten ikasleek dagokion agiria helarazi beharko dute helbide elektroniko honetara: kiroleskola@euskadi.eus
   *Erakunde laguntzaileren baten partaideek ez dute egiaztatu behar izango.

  Harremana

  Web: www.kait-kirola.org
  Email: kiroleskola@euskadi.eus
  Whatsapp: 688 670 722
  Tel.: 944 304 867

   


   

  Cartel Congreso Deporte 2016

   

  Komunikazioak eta Esperientziak

  • Euskadiko kirolaren eta jarduera fisikoaren VII. biltzarran, komunikazioak edo esperientziak bidaltzeko aukera izango da.
  • Gaia dagokionez, proposamenak jarduera fisikoari eta kirolari buruzkoak izango dira.
  • Jasotako lanekin biren artean burututako ebaluazio itsua bermatuko da.
  • Komunikazioak eta esperientziak bidaltzeko epea: 2020ko irailaren 15a. Ebazpena urriaren 11n.

  Dokumentazio guztia honako esteka hauetan jaitsi dezakezu: